Politika privatnosti

Zodax doo Beograd kao zvanični zastupnik Messe Frankfurt GmbH za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju (u daljem tekstu Zastupnik ili Rukovalac podataka) obrađuje Vaše podatke o ličnosti (u daljem tekstu podaci) na zakonit i transparentan način, stoga Vam u nastavku pružamo prijegled načina obrade Vaših ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 79/2008, 70/2009, 44/2012 i 22/2017) i regulativom EU (GDPR 2016/679).

1. Informacije rukovaoca podacima:

Zodax doo Beograd

Zvanični zastupnik Messe Frankfurt GmbH u Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji

Resavska 32

11000 Beograd

Srbija

+381 11 322 06 00

e-mail adresa: info@montenegro.messefrankfurt.com

2. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti:

Svrha i pravni osnov obrade podataka zavise od poslovnog odnosa uspostavljenog sa Zastupnikom, uz Vašu prijethodnu saglasnost, u meri u kojoj je potrijebno radi ispunjenja svrhe u koju se podaci prikupljaju. Podaci se mogu prikupljati i obrađivati u svrhu izvršenja ugovora (prijethodno uspostavljenog sa Messe Frankfurt GmbH) i/ili u svrhu zaštite legitimnog interesa Zastupnika (na osnovu ugovornih obaveza koje Zastupnik ima prema Messe Frankfurt GmbH) i/ili trećih lica.

a) Pružanje usluga i izvršenje ugovora:

Obrada Vaših podataka neophodna je za zaključenje i izvršenje ugovora o korišćenju proizvoda i/ili usluga Messe Frankfurt GmbH i/ili kako bi Zastupnik na Vaš zahtjev preduzeo određene radnje pre zaključenja ugovora.

Ukoliko ne dostavite potpune podatke Rukovalac neće biti u mogućnosti da odgovori na Vaš zahtjev za pružanjem usluga, samim tim neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor sa Vama.

b) Ispunjenje legitimnih interesa Zastupnika ili trećih lica (npr. Messe Frankfurt GmbH):

U određenim slučajevima Zastupnik vrši prikupljanje Vaših podataka na osnovu zaštite legitimnih interesa (u skladu sa ugovornim obavjezama koje Zastupnik ima prema Messe Frankfurt GmbH), bilo svojih ili trećih lica. Zastupnik prikupljanje i obradu podataka zasniva na legitimnom interesu u sljedećim situacijama:

- kada je svrha obrade utvrđivanje stavova i mišljenja klijenata u okviru razvoja novih proizvoda i

usluga i/ili unapređenja postojećih (koje pruža Messe Frankfurt GmbH), tako da bolje odgovara potrijebama i željama klijenata;

- kada je svrha obrade podataka neophodna za izvršenje usluga hostinga i backend infrastrukture;

- kada je obrada potrijebna radi pokretanja i vođenja pravnih postupaka pred državnim organima radi ostvarivanja prava i interesa Zastupnika ili drugih lica.

c) Pristanak na obradu podataka:

Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti Zastupniku daje pravo da Vam dostavlja komercijalne informacije i direktne ponude proizvoda i usluga Messe Frankfurt GmbH, kao i da Vam se obrati radi ispitivanja tržišta ili zadovoljstva proizvodima i/ili uslugama koje pruža Zastupnik i/ili Messe Frankfurt GmbH. Obrada u navedene svrhe vrši se kako bi Zastupnik i/ili Messe Frankfurt GmbH dodatno prilagodio ponudu Vašim željama i potrijebama, blagovrijemeno Vas obavjestio o novim uslugama i pogodnostima, dobio povratne informacije o pruženim uslugama, razmotrio prijedloge za poboljšanja, uključio Vas u istraživanja i ankete koje sprovodi. Uskraćivanje pristanka na obradu u navedene svrhe ne utiče na izvršenje ugovora koji ste zaključili sa Messe Frankfurt GmbH, sporovođenje propisanih obavjeza, niti obradu zasnovanu na legitimnom interesu Zastupnika ili trećih lica. Dati pristanak možete u bilo trenutku opozvati kontaktiranjem Zastupnika ili slanjem zahteva za opozivanje pristanka na e-mail adresu datu u odeljku 1.

3. Vrste podataka o ličnosti koje se obrađuju:

a) Identifikacioni podaci:

U cilju uspostavljanja poslovnog odnosa potrijebni su nam Vaši osnovni identifikacioni podaci. Među vrstama ličnih podataka koje Zastupnik prikuplja nalaze se: ime, prezime, broj telefona, fax, email adresa, poštanski broj, grad, oblast, država, pol, naziv privrednog društva, PIB, adresa privrednog društva, veb sajt. Osim ako nije drugačije naznačeno, sve podatke o ličnosti Zastupnik prikuplja isključivo u cilju obezbjeđivanja proizvoda i/ili usluga za svoje klijente, te ukoliko klijent ne obezbjedi sve tražene podatke, Zastupnik neće moći da pruži traženu uslugu. Svi podaci se prikupljaju dobrovoljnim pristankom klijenata. U slučajevima u kojima Zastupnik posebno naglašava da neki podaci nisu potrijebni pri pružanju odrijedjenih usluga, korisnici naših usluga mogu da ne saopšte ove podatke, bez posledica na ispunjenje ili dostupnost proizvoda i/ili usluga.

b) Podaci koje Zastupnik prikuplja od trećih lica:

Osim kao rukovalac obrade, Zastupnik obrađuje i odrijeđene lične podatke kao obrađivač na osnovu ugovora kojim su joj treća lica povjerila odrijeđene poslove obrade podataka o ličnosti (npr. Messe Frankfurt GmbH, filijale Messe Frankfurt-a širom svijeta, neki drugi zastupnik Messe Frankfurt GmbH). U tim slučajevima Zastupnik obrađuje podatke isključivo po nalogu i uputsvima koji su saglasni Zakonu, dobijeni od rukovaoca podataka.

4. Način obrade podataka o ličnosti:

Vaše podatke prikupljamo od Vas direktno ili od trećih lica, uz Vašu prijethodno datu saglasnost. Ukoliko Vaše podatke nismo prikupili neposrijedno od Vas, Zastupnik Vas o uslovima obrade podataka obavještava najkasnije u roku od 30 dana od dana kada su podaci prikupljeni. Način obrade Vaših podataka biće u skladu sa zakonskim propisima i mjerama zaštite Vaših ličnih podataka.

5. Prenos podataka trećim licima:

Pristup Vašim podacima dobiće samo oni kojima su Vaši podaci potrijebni da bi zadovoljili predugovorne, ugovorne i zakonske obavjeze ili da bi komunicirali s Vama. To može uključivati:

a) Messe Frankfurt GmbH i filijale Messe Frankfurt-a širom svijeta;

b) druge zastupnike Messe Frankfurt GmbH širom svijeta;

c) druge pružaoce usluga;

d) nadležne ograne.

6. Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju:

Ukoliko se nalazite izvan EU/EEA, Vaši lični podaci mogu se prijeneti u zemlje unutar EU/EEA ili na neki drugi način izvan Vaše države prebivališta. U zavisnosti od lokacije klijenta, prenošenje podataka može podrazumevati prenošenje podataka o ličnosti u neku drugu državu. Vodimo veliku pažnju da osiguramo usklađenost sa lokalnim zakonima prilikom prijenosa podataka preko granice. Radi pružanja dodatnih informacija o mjerama zaštite prijenosa podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju mozete kontaktirati Zastupnika na neki od načina, u skladu sa informacijama pruženim u odeljku 1.

7. Metode obrade i čuvanje podataka:

Vaši podaci o ličnosti obrađuju se ručno i elektronski, a za neke svrhe i automatski. Podaci se čuvaju do momenta prestanka svrhe obrade u koju su prikupljeni, osim ukoliko su Zastupniku potrebni za ostvarivanje ugovornih obavjeza (npr. sa Messe Frankfurt GmbH) ili legitimnih interesa.

8. Prava lica na koja se odnose podaci:

U cilju zaštite Vaših prava kao lica čiji se podaci obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Zastupniku na neki od načina, u skladu sa informacijama pruženim u odeljku 1.

Kao lice čiji se podaci prikupljaju i obrađuju od strane Zastupnika imate sledeća prava:

a) Pravo na pristup:

Od Zastupnika možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju, i ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijete adekvatne informacije o obradi (npr. svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja, itd.). Kada se podaci o ličnosti prijenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju imate pravo da budete upoznati sa mjerama zaštite u vezi sa prijenosom. Zastupnik će Vam na zahtjev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Ako zahtjev dostavite u elektronskoj formi i ukoliko niste drugačije zatražili, informacije će Vam biti dostavljene u elektronskoj formi.

b) Pravo na ispravku podataka:

Na Vaš zahtev Zastupnik će verifikovati tačnost Vaših podataka, ažurirati ih i/ili po zahtjevu dopuniti.

c) Pravo na brisanje podataka:

Zastupnik će na Vaš zahtjev izbrisati Vaše podatke o ličnosti ako su ispunjene zakonske obavjeze. Zastupnik ne može brisati Vaše podatke o ličnosti ako je obavjeza njihove obrade propisana zakonom ili je reč o obavjeznoj obradi od strane državnog organa.

d) Pravo na ograničavanje obrade podataka:

Zastupnik će na Vaš zahtjev ograničiti obradu podataka ako su ispunjene zakonske obavjeze. U ovom slučaju, Zastupnik neće obrađivati podatke za bilo koju drugu svrhu osim čuvanja.

e) Pravo na prijenosivost podataka:

Zastupnik će Vam na Vaš zahtjev dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i omogućiti da ih prijenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Zastupnika, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

f) Pravo na prigovor:

Ukoliko smatrate da je to opravdano u odnosu na posjebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnijesete prigovor Zastupniku na obradu Vaših podataka o ličnosti. Zastupnik je dužan da prekine sa obradom Vaših podataka, osim ako je predočeno da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahtjeva. Zastupniku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrijebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povjezano sa direktnim oglašavanjem. U tom slučaju Vaši podaci o ličnosti neće se dalje obrađivati u takve svrhe.

g) Pravo na pritužbu nadzornom organu (Agenciji za zaštitu ličnih podataka) i pravo na upravni spor:

Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, odnosno smatrate da su Vaša prava povrijeđena, možete podnijeti zahtjev za zaštitu prava

nadzornom organu (Agenciji za zaštitu ličnih podataka). Ukoliko niste zadovolji odlukom Agencije (rješenjem) možete pokrenuti upravni spor u predviđenom zakonskom roku.

9. Promene Politike privatnosti:

Zastupnik zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku tako što Vas obavještava na ovoj veb stranici. Ukoliko promjene utiču na aktivnosti obrade obavljene na osnovu saglasnosti klijenata, zastupnik će zatražiti novu saglasnost od korisnika, ukoliko je to potrijebno.

Ova Politika privatnosti je pripremljena na osnovu odredbe lokalnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 79/2008, 70/2009, 44/2012 i 22/2017) i Regulative EU (GDPR 2016/679).

Poštovani korisnici, naš sajt koristi kolačiće (cookies) u cilju pružanja najboljeg iskustva. Korišćenjem naše internet stranice, usaglašavate se sa korišćenjem kolačića. Više informacija